Dopen wat mondig is;
                                                                                                                                                                                Spreken dat bondig is.
                                                                                                                                                                                Vrij in 't christelijk geloven;
                                                                                                                                                                                Daden gaan woorden te boven.

Doopsgezinde Gemeente Beemster- Oosthuizen             Identiteit Doopsgezinden                                                        

 

 

Bij de tijd en openstaan!

 

Vredeskerk:

Het was ontegenzeggelijk de verdienste van Menno Simons dat Gemeenten werden geinstitution-
aliseerd. Voortaan vormden de doopsgezinden een vredeskerk. Menno Simons werd hiermee de
enige hervormer van Nederlandse bodem die een eigen wereldwijde geloofsgemeenschap naliet:
de broederschap van Mennonieten of mennisten dan wel doopsgezinden met ongeveer (reeds meer)
dan een miljoen leden.

Oecumene:

Doopsgezinden zijn mede-oprichters van de Wereldraad van Kerken en zijn plaatselijk en
landelijk vertegenwoordigd in de Raad van Kerken. Verder nemen ze deel in onder andere
het Interkerkelijk Vredesberaad en de IKON. Van het samengaan met andere kerkgenoot-
schappen is echter geen sprake. Versterking en profilering van de eigen identiteit hebben
de voorkeur en bezinning op Menno Simons gedachtengoed past hierbij.

Navolging:

Doopsgezinden kiezen voor navolging van Christus en daarmee voor werken aan een recht-
vaardige samenleving. Door de doop, die volgt op de zelfgeschreven belijdenis, kiezen
Doopsgezinden bewust voor het volgen van deze weg. Zij ervaren het geloof als levensver-
nieuwend: De doop markeert de wedergeboorte. En niet alleen in eigen land wordt geprobeerd
een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Naar slachtoffers van oorlog, honger en na-
tuurrampen wordt een krachtig helpende hand uitgestoken.

Vrouwen en jongeren:

Doopsgezinden willen een samenleving waarin eerlijk delen, een gezond milieu en sob-
erheid in persoonlijke levensstijl voorop staan en waar geen enkele plaats is voor nationalisme,
racisme en discriminatie. Dat vrouwen en mannen binnen de doopsgezinde broederschap
gelijke rechten en mogelijkheden hebben, ongeacht hun geaardheid, is dus volstrekt logisch.
In 1911 waren de doopsgezinden zelfs de eersten, die een vrouwelijke predikant hadden in de per-
soon van Annie Mankes-Zernike. Nu is 40% van het aantal doopsgezinde predikanten en pastoraal
werkers vrouw. In menige kerkenraad zijn de zusters in de meerderheid. Naast bloeiende zuster-
kringen kennen doopsgezinden een goed lopend jongerenwerk. Landelijk bekend
Vakantiekampen AKC, plaatselijk bekend door een actieve Jeugdclub.

Open:

De plaatselijke Gemeente blijft toch de plek waar het in eerste instantie gebeurt. Zondags
is er de Kerkdienst en door-de-weeks zijn er activiteiten zoals bijbelkringen, gespreksgroepen
en zusterkringbijeenkomsten. In de Gemeente weet men zich geborgen en toch vrij.
 
Belangrijke kenmerken voor een geloofsgemeenschap die nog steeds bij de tijd is
en volledig openstaat voor een ieder die er zich toe aangetrokken voelt.

 

HOME                                  VERDER